Standaard verzending binnen 1-2 werkdagen in Nederland én België ✓
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Inleiding

Hieronder vindt je onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als je
gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden
bevat belangrijke informatie voor jou als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden je
verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment
nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1. Definities
1.1. ....: gevestigd te .... en ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder registratienummer ....handelend onder de naam .....
1.2. Website: de website van .... te raadplegen via
www.gebruiktestokke.nl, .... en alle bijbehorende subdomeinen.
1.3. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf
een Overeenkomst aangaat met .... en/of zich geregistreerd heeft
op de Website.
1.4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen .... en
Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
1.5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van ....
zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen.
2.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding
bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene
Voorwaarden, zijn deze voor ....... slechts bindend, indien en voor
zover deze door Gebruikte .......uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar
kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke
bepaling die voor hem het meest gunstig is.
Pagina 1 van 6

Artikel 3. Prijzen en informatie

3.1. Alle op de Website en in andere van .... afkomstige materialen
vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere
heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3.2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van
de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart
worden weergegeven.
3.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. ...  kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijden juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van .... afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van
kennelijke programmeer- en typefouten.
3.4. .... kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor
(kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst

4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van
het aanbod van ...... en het voldoen aan de daarbij door ... gestelde voorwaarden.
4.2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt ....onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van
het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de
mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
4.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst
door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft .... het recht om
pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
4.4. .....kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of
Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die
van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien .... op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst
niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of
aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 5. Uitvoering Overeenkomst

5.1. Zodra de bestelling door  is ontvangen, stuurt FAMAF handel de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo
spoedig mogelijk toe.
5.2. FAMAF Handel is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de
verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
5.3. De levertermijn bedraagt in beginsel 14 dagen maximaal. De wijze van levering kan op
verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van FAMAF Handel.
5.4. Indien FAMAF Handel de producten niet binnen de overeengekomen
termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan
met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te
ontbinden.
Pagina 2 van 6
5.5. FAMAF Handel raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en
de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie
nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
5.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het
risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is
afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te
halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
5.7. FAMAF Handel is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke
kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is.
Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos
te retourneren.

Artikel 6. Herroepingsrecht

6.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die niet
handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
6.2. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met FAMAF Handel binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van
redenen, kosteloos te ontbinden.
6.3. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen
derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop
Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
 als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen:
de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het
laatste onderdeel heeft ontvangen;
 bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een
bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het
eerste product heeft ontvangen.
6.4. Klant dient de retourkosten zelf te dragen, indien deze kosten hoger zijn dan het
reguliere posttarief geeft FAMAF Handel een raming van deze kosten. De
verzendkosten die door Klant zijn gemaakt bij de aankoop van het product worden niet
begrepen onder de kosten voor het retourneren en blijven voor eigen rekening van Klant.
6.5. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het
product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts
gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten
na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in
een fysieke winkel zou kunnen.
6.6. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is
van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige
lid.
6.7. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn
ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan FAMAF Handel, of op andere ondubbelzinnige wijze aan FAMAF Handel
kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. FAMAF Handel bevestigt in
geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog
14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit
Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier
voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.
Producten kunnen geretourneerd worden naar:6.8. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op
dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een
duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft FAMAF Handel de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
Tenzij FAMAF Handel aanbiedt het product zelf af te halen, mag FAMAF Handel wachten met terugbetalen tot FAMAF Handel het product
heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang
welk tijdstip eerder valt.
6.9. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie
over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele
gewenste procedure vermeld.
6.10. Het herroepingsrecht geldt niet voor:
 Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig
specificaties van de Klant;

Artikel 7. Betaling

7.1. Klant dient betalingen aan FAMAF Handel volgens de in de bestelprocedure
en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. FAMAF Handel is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen
ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een
betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.
7.2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij
door de FAMAF Handel is gewezen op de te late betaling en FAMAF Handel de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn
betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagentermijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is FAMAF Handel gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. FAMAF Handel kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 8. Garantie en conformiteit

8.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in
uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door FAMAF Handel een aparte
garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor
alle type Klanten.
8.2. FAMAF Handel staat er voor in dat de producten voldoen aan de
Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien
specifiek overeengekomen, staat FAMAF Handel er tevens voor in dat het
product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
8.3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant
binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt FAMAF Handel
daarvan in kennis te stellen.
8.4. Indien FAMAF Handel de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant
de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met
inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde
prijs over het product.

Artikel 9. Klachtenprocedure

9.1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en
conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van FAMAF Handel, dan kan hij bij FAMAF Handel, per e-mail of per
post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
9.2. FAMAF Handel geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen
5 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk
is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal FAMAF Handel binnen
5 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de
termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de
klacht van Klant.

9.3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht
indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via
http://ec.europa.eu/odr/
.
Artikel 10. Persoonsgegevens

10.1. FAMAF Handel verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op
de Website gepubliceerde privacy statement.

Artikel 11. Slotbepalingen

11.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
11.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen
alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden
voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar FAMAF Handel gevestigd is.
11.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de
geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter
vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is
aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
11.4. Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per email en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail
voldoende vaststaat.

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen
hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.


Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »